Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa (dalej Firma) i pod adresem: Polityka ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, dostarczanych przez Panią/Pana (jako osoby, której dane dotyczą), jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/korespondencyjny/odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/prowadzenia działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej;
 • dane z portali społecznościowych;
 • adres IP;
 • numery rachunków bankowych;
 • numery telefonów;

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, aby zapewnić Pani/Panu następujące usługi:

 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/prowadzenia działalności gospodarczej, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów NIP w celu realizacji powierzonych zapytań, zamówień, zleceń, umów.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów IP, danych z portali społecznościowych w celu organizowania konkursów edukacyjnych oraz akcji promocyjnych.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej numerów telefonów w celu prowadzenia korespondencji zarówno urzędowej jak i handlowej.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania/zameldowania/korespondencyjnych, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów NIP w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.

3. Sposób wykorzystania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa znajdujących się w Polsce.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratora, bez prawa do ich przetwarzania do własnych celów lub przekazywania innym podmiotom. Ponadto Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.

4. Okres przechowywania danych

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania Pani/Pana dokumentów przez okres nie dłuższy od okresów przedawnienia roszczeń określonych w aktualnie obowiązujących przepisach. Po upływie okresu przedawnienia Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w siedzibie Firmy.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w siedzibie Firmy.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Firmą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@elektroeko.pl lub list na adres ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa. Osoba wskazana przez Zarząd Firmy rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

6. Postanowienia końcowe

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem zlecenia lub umowy.