Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1. Dane podstawowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa (dalej: Administrator).

Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa i na stronie: www.elektroeko.pl w zakładce Polityka Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, zleconej realizacji usługi odbioru sprzętu lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/korespondencyjny/odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/prowadzenia działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej;
 • dane z portali społecznościowych;
 • adres IP;
 • numery rachunków bankowych;
 • numery telefonów;
 • inne, jeżeli są niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi.

2. Cel zbierania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji zawartych umów oraz zleceń, w tym m.in: prowadzenia korespondencji zarówno urzędowej jak i handlowej, przekazywania ofert handlowych, odbioru zużytego sprzętu, prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Sposób wykorzystania danych

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Polsce w siedzibie Administratora przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy lub zlecenia, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie Administratora, bez prawa do ich przetwarzania do własnych celów lub przekazywania innym podmiotom. Ponadto Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przechowywane przez Administratora do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą do ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@elektroeko.pl lub list na adres ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

6. Postanowienia końcowe

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem zlecenia lub umowy.